RICE0022-0023-0024 AKASH RIZ LONG BASMATI 5-10-20KG